REFERENCER/SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Eksport Kredit Fonden

“Tusind tak for et smukt, rørende og morsomt indslag ved vores middag. Jeres program og raffinerede humor passede perfekt til vores internationale forum, hvor alle kunne være med og ingen blev gjort forlegne eller trådt over tæerne.
I har fået fantastisk stor ros fra alle vore gæster, og særligt for den måde, hvorpå I på underfundig vis fik et tungt emne som eksportkreditter flettet ind i et smukt musikalsk program. Vi ønsker at give jer vores varmeste anbefaling.”

ATP

“I var en forrygende succes ved vores lederseminar. Alle var dybt betaget af den smukke sang kombineret med dejlig underholdning. Det indslag vil blive husket som noget helt særligt og anderledes!”

Danes Worldwide

“På vegne af alle deltagerne i vort årsmøde på Kronborg (med HM Dronning Margrethe som æresgæst) vil jeg gerne sige Jer hjertelig tak for Jeres flotte og humoristiske sange. Sangene bringer operaen helt ind på livet med nærvær, charme og humor. Jeg vil tro, at vores Sundhedsminister sent vil glemme Jeres kamp om hans gunst! “
Christopher Bo Bramsen, Bestyrelsesformand

Løvens Kemiske Fabrik

“Vi har fået mange begejstrede reaktioner på jeres optræden. En gæst sagde at det var den bedste underholdning han nogensinde havde oplevet! Under alle omstændigheder var vi MEGET glade fordi I kom, og vi giver jer gerne de varmeste anbefalinger.”

Danfoss

“Alle var dybt imponerede over jeres præstationer. Det rislede nemlig ned ad ryggen på os alle af bare begejstring og glæde. Det virkede på mig, som om mange af gæsterne – med vidt åben mund – ikke troede hverken deres øjne eller ører. Jeg var også imponeret af jeres virkelig brede repertoire af gode klassikere. Det var afgjort en meget stærk oplevelse, som undertegnede og de fleste næppe vil – eller kan – glemme, heldigvis!! ” Henrik Clausen, direktør

Dandy A/S

“Et forrygende, festligt og ikke mindst top professionelt show, leveret på en ny, involverende og utrolig elegant måde. Underholdning på særdeles højt internationalt niveau. Et utrolig populært indslag, som gjorde festen til noget helt særligt. Både vores udenlandske og danske gæster overgav sig!”

VL-42 Group

“Stor, stor tak for jeres fantastiske optræden for VL-42 Gruppen. Jeg har fået mange overstrømmende tilkendegivelser. Rigtig megen succes med Jeres fremragende koncept – det er underholdning på meget højt niveau!”

Ledøje-Smørum Musikforening

“Det var et helt igennem formidabelt arrangement. God musik med sangere og en pianist, der “leverede” varen veloplagt og musikalsk flot. Det var ikke “bare” sang, men også teater, hvor der blev spillet op til publikum. Hele salen blev udnyttet. Efter koncerten hørte vi fra adskillige særdeles begejstrede tilhørere.”

Herlev Kulturfestival

“I var bare lige i skabet perfekte til sådan en Promenade Koncert. Jeg hørte flere sige, at det var den bedste, der nogensinde har været, jeg vil ikke sige dem imod! Det ekstra plus var Jeres måde at komme “ud over kanten” på! Sikken en power!! “

English

Eksport Kredit Fonden
Many thanks for a beautiful, touching and funny contribution at our dinner. Your programme and your sophisticated humour suited our international forum perfectly, everyone feeling included and noone being embarrassed or having toes trodden upon. You have been given fantastic praise from all our guests and especially for the manner in which you managed, cunningly, to weave a dull subject like export credits into a lovely musical program. We wish to give you our warmest recommendations.

ATP
You had a booming success at our managers’ seminar. We were all overwhelmed by your beautiful singing in combination with delightful entertainment. Your contribution will be remembered as something quite special and out of the ordinary.

Danes Worldwide
On behalf of all participants at our annual meeting at Kronborg (with Her Majesty the Queen as guest of honour) I would like to thank you sincerely for your delightful and humorous songs. The songs bring opera quite close with its presence, charm and humour. I am convinced that our health minister will have difficulties forgetting your fight to gain his good graces!
Christopher Bo Bramsen, Chairman of the board

Lövens Kemiska Fabrik
We have received many enthusiastic reactions to your performance. One guest said it was the best entertainment he had ever enjoyed! Anyway, we wereVERY happy to have you here, and we are happy to give you our warmest recommendations.

Danfoss
Everybody was deeply impressed by your performance. We all felt a tingling down our necks of sheer enthusiasm and happiness. I got the impression that many of the guests – mouths wide open – could believe neither their eyes nor ears. I was also impressed by your really wide repertoire of good classics. It was definitely a very strong experience which the undersigned and most of the others present hardly want to – or can – forget, fortunately!! Henrik Clausen, director

Dandy A/s
A magnificent, cheerful and above all a top professional show presented in a new, inclusive and incredibly elegant manner. Entertainment at a very high international level. An incredibly popular contribution that turned the party into something quite special. Our guests from abroad as well as our Danish guests surrendered!

VL-42 Group
Many, many thanks for your fantastic performance for the VL-42 Group. I have received many exuberant comments. Lots of success with your outstanding concept – it is entertainment at a very high level!

Ledöje-Smörum Musikforening
It was a totally fantastic show. Good music with singers and a pianist “delivering” the product with care and in a musically elegant manner. It was not “only” singing but also theatre, performed close to the audience. The entire room was used. After the concert we were approached by several very enthusiastic listeners.

Herlev kulturfestival
You were just absolutely perfect for a Promenade Concert like that. I heard several people say it was the best there had ever been, and I won’t contradict them! The additional plus was your ability to reach out to the audience! What power!!